Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Farmacologia Clínica...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Farmacologia Clínica

Equip humà

Cap de servei
Cap de secció
Facultatiu especialista

Presentació del servei

L’objectiu comú de les activitats del servei de farmacologia clínica és la promoció d’un ús efectiu, segur i eficient dels medicaments. Un altre objectiu es promoure la generació de nou coneixement a través d’una recerca amb medicaments amb uns bons estàndards ètics, metodològics i de rellevància científica i aplicabilitat clínica.

El servei pretèn assolir aquests objectius a través d’unes funcions i activitats en els següents camps d’actuació:

 • Selecció i política de medicaments
 • Farmacovigilància
 • Informació sobre medicaments i terapèutica
 • Estudis d’utilització de medicaments
 • Suport als assaigs clínics i al CEIC
 • Docència de pregrau i de postgrau


Aquests objectius i activitats estan d’acord amb el que recull la “Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”.

Aspectes rellevants

 

Procediments més destacats

 • Programa de Farmacovigilància de l’HUB, amb espai propi a la Intranet i accessible també des de les intranets de l’àmbit territorial. Incorporat el 2008 a la xarxa europea ENCePP -The European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance- liderada per l’EMEA - European Medicines Agency.
Selecció i política de medicaments

Les activitats es desenvolupen al si de les comissions clíniques de l’hospital, especialment la Comissió Farmacoterapèutica. Es dona prioritat als mètodes d’anàlisi del valor afegit dels nous medicaments.

Els objectius són, per una banda que l’hospital disposi dels millors medicaments, seleccionats amb criteris d’eficàcia, toxicitat, conveniència i cost. Per l’altra que s’utilitzin de forma òptima per aconseguir la màxima efectivitat i eficència, tot minimitzant els riscos per als pacients.

Farmacovigilància

Les activitats principals són el desenvolupament del programa de farmacovigilància de l’HUB i la difusió d’informació sobre temes de seguretat en l’ús dels medicaments a l’hospital.

Els objectius són, per una banda obtenir una informació útil per dimensionar de manera continuada el problema de les reaccions adverses produïdes per medicaments a l’hospital i el seu impacte. Per l’altra plantejar mesures per aconseguir un ús més segur dels medicaments.

Informació sobre medicaments i terapeùtica

Les activitats principals són, per una banda posar a l’abast dels professionals sanitaris de l’hospital un sistema d’informació sobre medicaments i terapèutica que permeti donar resposta a les seves consultes individuals. Per l’altra que disposin d’una informació actualitzada amb els formats més adequats, tot aprofitant les noves tecnologies de la informació.

Estudis d’utilització de medicaments

Les activitats pretenen avaluar l’ús de medicaments seleccionats, o el tractament de certes patologies, i també la seva efectivitat i eficiència. Es dona prioritat al seguiment dels nous medicaments i a la millora de processos i resultats.

Recerca, suport als assaigs clínics i al CEIC

Les activitats consisteixen, per una banda, en l’avaluació metodològica, ètica i legal dels protocols d’assaigs clínics amb medicaments i investigacions clíniques amb productes sanitàris per al CEIC. Per l’altra, donar suport metodològic als investigadors de l’HUB per a aquests tipus de projectes i d’altres amb una vessant terapèutica.

La Unitat d’Assaigs Clínics desenvolupa assaigs clínics en diferents fases i dona suport a l’execució dels projectes d’investigadors de l’HUB. Ofereix serveis de coordinació i monitorització per a projectes independents.

A banda dels assaigs clínics el servei centra la seva recerca en el camp de la farmacoepidemiologia i especificament en la farmacovigilància i els estudis d’utilització de medicaments.

Docència de pregrau i de postgrau

Membres del servei mantenen una activitat docent de pregrau i postgrau al Campus de Bellvitge, com a professors dins la Unitat de Farmacologia del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la UB.

Context

En el seu desenvolupament, el servei també pretén inserir-se en l’entorn assistencial, docent i de recerca de l’àmbit terrritorial, i està obert a institucions i organitzacions públiques i privades que tenen interès en el desenvolupament d’activitats en el camp de la farmacologia clínica.

 

 
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 279
 • Fax: 932 607 223 

 

 

Ubicació

 • Edifici: Edifici Principal
 • Planta: -1