Núm. 9 - Desembre de 2009 Edicions anteriors Imprimir
 

Metropolitana Sud

 

Butlletí de la Gerència Territorial ICS Metropolitana Sud

 
 

Pujar

© Metropolitana Sud - Contacte - Info legal

 
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Institut Català de la Salut. Gerència Territorial Metropolitana Sud
 

Experiències Tornar

 

Projecte d’implantació de processos en treball social sanitari de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Ampliar imatge

A la Gerència Territorial Metropolitana Sud (GTMS) hi ha 37 professionals de treball social (els quals presten serveis en el 88% dels centres d’atenció primària i 8 d’aquests professionals ho fan en 2 equips alhora), 5 a l’Hospital Universitari de Bellvitge i 2 a l’Hospital de Viladecans.

Fins al 2008 el treball social de l’atenció primària de l’ICS no tenia una estructura organitzada. Al maig de 2008, l’ICS crea l’Àrea de Treball Social que actualment està adscrita a la Direcció de Cures. Aquesta àrea té com a objectiu principal la responsabilitat de coordinar i ordenar el treball social a tot Catalunya, d’acord amb la missió de l’ICS. Durant aquest temps s’han planificat els continguts de treball social sanitari, adequant-los a la missió i objectius de l’empresa, i es treballa en una línia de qualitat i innovació.

El professional del treball social continua sent un desconegut per a molts dels professionals dels seus equips. Tant si els preguntem què fa dins d’un equip d’atenció primària, o dins d’un hospital, com si els demanem quines són les seves competències, de ben segur que les respostes no diferenciarien els treballadors socials sanitaris dels professionals del treball social d’altres àrees del benestar: serveis socials, justícia, etc. Els metges i les infermeres de l’ICS coneixen el treball social sanitari pel treball diari del professional del seu equip. Si aquest canvia, coneixeran, probablement, una altra forma de treballar quan s’incorpori el nou professional.

Aquesta situació de desconeixement de la professió del treball social s’ha donat, en part, perquè no hi ha hagut, durant molt de temps, directrius clares per part de l’ICS i perquè no hi ha una especialització d’estudis universitaris en treball social sanitari.

De totes formes aquesta situació també ha provocat situacions positives, ja que els professionals s’han anat decantant cap a les seves preferències i han creat experteses en determinades matèries, per la seva formació contínua i la seva experiència.

Si tenim en compte els antecedents exposats, s’entenen els motius de la implantació de processos en treball social sanitari. S’ha vist la necessitat de treballar per una equitat en la prestació de serveis. Aquest treball per processos permetrà ordenar i avaluar amb facilitat uns serveis que, en moltes ocasions, són poc visibles, però molt qualitatius i satisfactoris per a la persona que els rep, i per a les altres disciplines professionals amb les quals els treballadors socials sanitaris compartim l’atenció al ciutadà.

Els objectius de la implantació del treball social sanitari per processos són: unificar la intervenció i el registre dels diferents processos en què el treballador social participa i aconseguir una millora qualitativa en l’atenció al ciutadà.

Des de l’Àrea de Treball Social de l’ICS s’ha prioritzat desenvolupar els processos de major intervenció per part dels treballadors socials sanitaris. Aquests són:

 • Dependència en el malalt crònic
 • Malalties degeneratives invalidants
 • Grups psicosocials en salut mental
 • Atenció al cuidador
 • Immigració
 • ATDOM
 • MPOC
 • Violència de gènere
 • Incapacitacions
 • Maltractaments a la gent gran
 • Maltractaments a la infància
 • Mutilació genital femenina
 • Atenció comunitària 

L’elaboració de cada un d’aquests processos s’ha assignat a un grup de treballadors socials del territori, habitualment agrupats per Servei d’Atenció Primària (SAP).

S’ha fet formació específica en millora contínua de qualitat i processos segons el model d’excel·lència EFQM en tots els territoris. A la GTMS tots els treballadors socials, tant de primària com d’hospital, van fer un taller pràctic de 5 hores.

A partir d’aquesta formació es va elaborar un guió marc per a la definició d’aquests processos, amb el següent guió de treball: 

 

 • Introducció
 • Marc teòric
 • Legislació
 • Competències i funcions professionals
 • Missió
 • Límits del procés
 • Població diana
 • Identificació subprocessos
 • Activitats dels subprocessos
 • Recursos
 • Algoritmes
 • Indicadors d’avaluació
 • Estratègia d’implantació 

 

Un cop dissenyats, els diferents processos seran remesos a altres grups de treball per a la seva discussió i consens. D’aquesta forma s’aconseguiran processos unificats adaptats a tot Catalunya.

A la GTMS s’han creat 3 grups de treball que estan dissenyant diferents processos:

 

 • El SAP Baix Llobregat Centre està elaborant el procés de treball social en violència de gènere
 • El SAP l’Hospitalet, el procés de treball social en el maltractament a la infància
 • El SAP Baix Llobregat Litoral, el procés de treball social en l’atenció domiciliària 

Un cop dissenyats, discutits en els diferents grups de treball i implementats al territori:

 

 • Es disposarà de protocols que serveixin de marc d’actuació en treball social, els quals garantiran, a tot el territori, una mateixa atenció de qualitat adaptada a cada problemàtica específica.
 • Es millorarà la qualitat d’atenció al ciutadà ja que hi haurà treballadors socials experts en diferents problemàtiques i s’utilitzarà una metodologia basada en el model d’excel·lència EFQM.
 • Hi haurà professionals experts en l’atenció a problemàtiques concretes els quals podran consultar la resta de professionals dels EAP.
 • Es millorarà el registre de l’activitat i, per tant, es facilitarà la comparació entre els diferents territoris.
 • S’optimitzarà la utilització dels recursos, tant propis com externs, i s’evitarà la duplicitat d’intervencions.
 • S’oferirà punts de partida per a la investigació en el camp del treball social sanitari. 

Jordi Riba Cebrian
Coordinador de treball social
DAP Costa de Ponent