Cirurgia General i Digestiva

Equip professional

Cap de servei:

Sebastiano Biondo Aglio

Caps de secció:

Joan Fabregat Prous

 

Emilio Ramos Rubio

 

Pablo Moreno Llorente

 

Leandre Farran Teixido

 

Francisco Javier Bastida Vila

 

Antoni Rafecas Renau (des de l’1/12/2011)

Emèrit:

Ramón Espasa Oliver

Facultatius especialistes:

22

Cap d’àrea:

Mª. José del Barrio Martin

Infermeres gestores:

Neus Ros Viladoms

 

Luisa Luquin Fernandez

Infermeres clíniques:

Inés de la Iglesia Vicario

 

M. Josefa Alós Pozo

 

Montse Tegido Valenti

Infermeres de programa:

Ana Mª Blanco Alvarez

 

Elena Sánchez Pastor

Personal d’infermeria:

43 infermeres

 

38 auxiliars d’infermeria

Personal administratiu:

5

Zeladors:

1

 

Activitat assistencial

Hospitalització

2011

2010

2009

Llits disponibles

74

94

93,5

Altes totals

3.325

3.930

4.187

Altes hospitalàries convencionals

3.075

8,76

8,87

Altes CMA

250

242

257

Pressió d’urgències

38,72%

35,67%

40,0%

Estada mitjana total altes hosp. Conv.

9,12

8,76

8,87

Estada mitjana total altes internes

 

6,03

6,38

Índex d’ocupació *

92,07

80,43

90,8

Interconsultes

378

796

2.538

       

Hospital de Dia

     

Nombre de sessions

--

12

--

       

Atenció ambulatòria

     

Hospitalària HUB

     

Total visites

18.396

19.419

18.302

Primeres visites

4.677

4.813

4.365

Visites successives

13.719

14.605

13.937

Índex de reiteració

 

3,03

3,19

Proves diagnòstiques

399

425

541

Cirurgia menor

233

255

--

Visites Infermeria

2.307

2.017

--

Altra Activitat

--

--

3.502

Extrahospitalària (CAE)

     

Total vistes

3.452

3.727

6.931

Primeres visites

3.066

3.211

5.657

Visites successives

386

516

1.274

Índex de reiteració

 

0,16

0,23

Activitat Quirúrgica

     

Intervencions totals

3.037

1.216

1.323

Cirurgia programada convencional

1.627

1.044

1.317

Cirurgia Major Ambulatòria

233

--

2

Cirurgia urgent

873

167

4

Cirurgia menor

304

5

--

* Valor des d’ abril 2010

 

Altres aspectes rellevants

Programes que s'han posat en funcionament:

 

Infermeria


Programa de Promoció d’higiene de mans.

Dins de la seguretat clínica del pacient i com objectiu prioritari de la direcció clínica, es va escollir l’indicador d’higiene de mans, per la importància que té tant en la prevenció, com en la transmissió d’infeccions nosocomials.
Projecte liderat per la infermera del procés sagnants - hepàtic mèdic i les coordinadores del programa d’higiene de mans del HUB

 
Canvis que han representat una millora en l'assistència prestada:

 

Infermeria


IMPLANTACIÓ DELS PROGRAMES INFORMÀTICS:

- Gacela_Care: informatització dels plans de cures d’infermeria
- Silicon: prescripció dels medicaments

 

Administrativa assistencial a l’àrea
La administrativa assistencial està ubicada al nucli funcional, i com experiència pilot ha sigut valorada molt positivament tant pels professionals com per l’administrativa.

 

Connexió i coordinació amb el Territori. Àrea de primària
Mitjançant les gestions de la infermera clínica del procés budell prim – gros i la connexió de la coordinadora de l’HUB - AP amb les coordinadores de diferents àrees de la primària, s’ha aconseguit reduir l’estància dels pacients ingressats, gràcies a un circuit establert de cures domiciliàries amb Teràpia de pressió negativa.

 

Altres aspectes importants:

 

El Servei de Cirurgia General i Digestiva (CGD) està format per 5 unitats amb activitat clínica especialitzada individualitzada per cadascuna d'elles.
Funcionalment hi ha 4 grans grups: Cirurgia esòfag-gàstrica, cirurgia Endocrí-bariàtrica, Cirurgia hepato-Bilio-pancreàtica i trasplantament hepàtic, Cirurgia Colorectal.

Quatre d'aquestes seccions fan part de 3 unitats funcionals: càncer esòfag-gàstric, càncer colorectal, trasplantament hepàtic.

Al marge de l'activitat clínica i investigadora específica per cada secció, hi ha aspectes comuns a tot el servei de CGD: activitat quirúrgica urgent, activitat docent i activitat de formació continuada.

El servei de CGD té una activitat assistencial important dins la nostra especialitat (veure taules adjuntes) es caracteritza per disposar d'un facultatiu especialista, el Dr Zoilo Madrazo constantment dedicat a les urgències de cirurgia durant la seva jornada labora de 8 a 17 h. amb el fan rotacions en urgències residents de CGD del 3 o 4 any, a més del pool de resident que proporciona el Servei d'Urgències.
La presència del mateix cirurgià dedicat a les urgències quirrurgica proporciona ciontinuidad assistencial amb aplicació de protocols d'actuació.
El dr Zoilo Madrazo ha obtingut els títols d'Instructor oficial dels cursos internacionals homologats ATLS ® (Advanced Trauma Life Support) i DSTC ® (Definitive Surgery for Trauma) per al maneig de pacients politraumàtics (American College of Surgeons & Associació Espanyola de Cirurgians) .

CGD disposa de fins a la data de 4 places de Residents per any d'especialitat. Els residents té una rotació establerta i 4 staffs del servei estan nomenats tutors de residents. Conjuntament amb el cap de servei s'organitza la rotació i se supervisa la seva activitat assistencial, investigadora i de formació continuada. També es planifica la seva assistències a curs de formació intra i extrahospitalaris.

A més de les sessions pròpies de cada secció, en el servei de CGD, es realitzen cada dimarts 2 sessions: una de 8 a 9h per a un control de la morbi-mortalitat dels pacients quirúrgic electiu i urgent, i una altra de 15,15 a 17 h de formació continuada, on es fa una posada al dia d'aspectes de la cirurgia general i digestiva d'interès per a la formació dels residents i per als mateixos cirurgians especialistes.

 

Taules d'Urgències

 


Gráfico 1. Ingresos urgentes en Servicio de Cirugía General (desde Nivel 2-CGD).

 

 


Gráfico 2. Cirugía Urgente en 2011 agrupada por diagnósticos.

 
Gráfico 3. Cirugía Urgente en 2011 agrupada por procedimientos.

 

 

La cirurgia Hepatobiliopancreática esta desenvolupada per dues unitats del servei CGD


La unitat de Cirurgía Hepàtica y Trasplantaments
Emilio Ramos Rubio cap clínic unitat cirurgia hepàtica i professor titular de cirurgia de la UB
Antoni Rafecas Renau cap clínic unitat cirurgia hepàtica i professor titular de cirurgia de la UB
Jaume Torras Torra Facultatiu especialista unitat cirurgia hepàtica i professor associat de cirurgia de la UB
Laura LLado Garriga Facultatiu especialista unitat cirurgia hepàtica i professor associat de cirurgia de la UB

Juan Fabregat Prous cap clínic unitat cirurgia pancreàtica, coordinador de la unitat funcional de trasplantament hepàtic i professor associat de cirurgia de la UB
Juli Busquets Barenys Facultatiu especialista unitat cirurgia pancreàtica
Nuria Pelaez Serra Facultatiu especialista unitat cirurgia pancreàtica
Lluis Secanella Medayo Facultatiu especialista unitat cirurgia pancreàtica

 

Infermeria

Organització ‘’Reunió Internacional. C.A.B Clinical Advisory Meeting, com Experts en Estomateràpia’’
Hospital Universitari de Bellvitge. Inf. Clínica d’Ostomies Montse Tegido.

L’hospital Universitari de Bellvitge ha sigut un centre de referència internacional en Ostomies.


Activitat assistencial Infermeres clíniques y programa

 

INFERMERA CLÍNICA DE TRANSPLANT HEPÀTICO I PROCÉS HEPATO-BILIO-PANCREÀTIC.

 

 Total pacients amb seguiment clínic

 Contínuum assistencial
Trucades pacients infermeres

 Cures
Complexes

 Suport a les cures

 Coordinació territorial. Suport a l’alta

 Coordinació serveis de suport(ufiss, Had, dietètica)

638

371

 12

 29

 32

 139

 


 

 

 

 

 

 

INFERMERA CLÍNICA ESTOMATERAPEUTA.

Nº pacients.
Visitats a CGDC

Nº Visitats a
Planta

Noves Ostomies
E.S = p / família

Preop

1ª.- = 164

 

CGD = 150

Si = 98

2ª.- = 532

 

URO = 37

NO = 89

Total = 1001

Total = 1139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFERMERA CLÍNICA PROCÉS BUDELL PRIM I GROS

Total pacients amb seguiment clínic

 Contínuum assistencial
Trucades pacients infermeres

 Cures
Complexes

 Suport a les cures

 Coordinació territorial. Suport a l’alta

Coordinació serveis de suport(ufiss, Had, dietètica)

 420

 115

 5

 29

 15

 242

 

 

 

 

 

 

 

 

INFERMERA PROGRAMA UFCCR.

Nº pacients.
Visitats a UFCCR

1ª.- = 203

2ª.- = 285

3ª.- = 16

Total 504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitat de Cirurgia Endocrina i Bariatrica


 

Responsable:

Dr. Pablo Moreno Llorente

Facultatius especialistes:

4

Personal d’infermeria

24

 

Altres aspectes rellevants

 

Altres aspectes importants:

 

ACREDITACIÓ COM A CENTRE D’EXCELÈNCIA PER LA ASMBS

L’Hospital i el Dr. Jordi Pujol han sigut acreditats per Surgical Review Corporation (Florida, EEUU) com a centre i cirurgià d’excel·lència de Cirurgia Bariàtrica respectivament

Aquest reconeixement suposa que s’ha complert amb tots els requisits tant tècnics com de volum e insfraestructura i així va quedar reflexat a l’examen realitzat.

Es el primer centre cirurgià acreditat a l’estat, i els tercers a nivell europeu

 

Infermeria

 

Reconeixement a l’HUB com a centre d’excel·lència Cirurgia Bariàtrica

Ha estat el primer centre espanyol i el tercer centre europeu a rebre aquesta acreditació, concedida per la Surgical Review Corporation. Que certifica que els seus procediments i resultats en termes de morbiditat i mortalitat tenen uns bons estàndards de qualitat.

 

Activitat assistencial Infermeres clíniques y programa

 

INFERMERA CLÍNICA DE TRANSPLANT HEPÀTICO I PROCÉS HEPATO-BILIO-PANCREÀTIC.

 

 Total pacients amb seguiment clínic

 Contínuum assistencial
Trucades pacients infermeres

 Cures
Complexes

 Suport a les cures

 Coordinació territorial. Suport a l’alta

 Coordinació serveis de suport(ufiss, Had, dietètica)

 638

 371

 12

 29

 32

 139

 

 

 

 

 

 

 

Trasplantament Hepàtic

 

Coordinador:

Juan Fabregat

Facultatius especialistes:

Jaume Torras Torra

 

Emilio Ramos Rubio

 

Laura Lladó Garriga

 

Juli Busquets Barenys

 

Antoni Rafecas Renau

Personal d’infermeria:

18

 

 

Hospitalització

2011

2010

2009

Llits disponibles

4

5

5,4

Altes totals

127

83

61

Altes hospitalàries convencionals

127

83

61

Pressió d’urgències

56,14%

62,50%

82,1%

Estada mitjana total altes hosp. Conv.

12,07

18,64

18,51

Estada mitjana total altes internes

 

6,43

7,00

Índex d’ocupació *

78,82

101,53

37,1

Interconsultes

76

43

--

       

Activitat Quirúrgica

     

Intervencions totals

58

42

103

Cirurgia programada convencional

30

27

68

Cirurgia urgent

28

14

--

Cirurgia menor

-

1

35

* Valor des d’ abril 2010

 

Altres aspectes rellevants

 

Programes que s'han posat en funcionament:

 

Infermeria

 

Circuit assistencial estudi Pre-transplant Hepàtic
Es dissenya juntament amb la Infermera Clínica del Transplant Hepàtic, el nou circuit assistencial ambulatori per a pacients en estudi pre-transplant Hepàtic, que pertanyen a l’Àrea d’Influència Metropolitana Sud.

 

Canvis que han representat una millora en l'assistència prestada:

Infermeria

 

Agendes: Infermera Clínica UTH

S’obre una nova agenda per la infermera clínica del procés de Transplant Hepàtic i Biliopancreàtic, amb la prestació de visita successiva.

 

 

Unitat Colorectal

 

Coordinadora unitat coloproctología, coordinadora de la unitat funcional de càncer colorectal

Dra Esther Kreisler Moreno

Facultatiu especialista i professor associat de cirurgia de la UB

Dr Javier de Oca

Facultatius especialistes

4

Personal d’infermeria

18

 

Atenció ambulatòria (categoria 4)

2011

2010

2009

Hospitalària HUB

     

Total visites

897

1.077

--

Primeres visites

603

409

--

Visites successives

294

668

--

Índex de reiteració

 

1,63

--

Visites d’infermeria

73

-

-

 

Altres aspectes rellevants


Programes que s'han posat en funcionament:

 

En la unitat de cirurgia colorectal i proctològica s’han ingressat 830 pacients, 167 tractats mèdicament i 195 intervinguts quirúrgicament.
Dels 195 pacients que es van operar d’urgències 94 va ser per patologia del colon complicada, 27 patologia urgent menor y 74 patologia abdominal complexa.
Dels pacients intervinguts per patolgia colo-proctològica en cirurgia electiva: 197 proctologia menor y proctologia complexa (sòl pelvià, SNS,...), 104 pacientes patologia no còlica, 167 pacients patologia colo-rectal complexa, d’aquets últims, 86 cirurgia laparotòmica (ileostomia, reconst. Hartmann...) i 81 cirurgia laparoscòpica ( 52 pacients amb càncer de recte, 75 pacientes amb càncer de colon, 10 pacientes amb malaltia inflamatòria intestinal i 21 pacients amb altre tipus de patologia intestinal)
En cirurgia electiva la mortalitat va ser del 2.2 % i l’índex de dehiscència anastòmica del 6.2 %.

Col.laboració amb el Servei de Ginecologia HUB en els pacients amb neoplàsia ginecològica amb afectació del aparell digestiu.

Col·laboració amb el Servei de Medicina Interna HUB en els pacients ingressats a planta amb patologia complexa.

 

Canvis que han representat una millora en l'assistència prestada:

 

Tècnica Turnbull-Cutait: En alguns pacients que requereixin una Resecció Anterior Baixa o Ultra-baixa de Recte (RAB), es realitzarà la (RAB) amb resecció complerta del mesorecte amb preservació nerviosa i dels esfínters, exterioritzant entre 5 i 10 cm el colon mobilitzat durant la cirurgia a través del canal anal. Es manté el colon exterioritzat durant una mitja de 7 dies, passat aquest temps es reseca el segment de colon i es realitza una anastomosi colo-anal.

Activitat ecografia endoanal: 400 ecografies endoanals realitzades durant l’any 2011, de les quals 200 corresponen a sol·licituds d’altres centres, 51 a la Unitat Funcional de Càncer Colorectal, 121 al servei de Cirurgia General i Digestiva, i 28 a altres serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge. De les 400 proves, 128 han estat realitzades per diagnòstic de càncer, i 272 per diagnòstics de patologia benigna.

 

Infermeria

 

Unitat Funcional de Cirurgia Colorrectal:

La infermera de la UFCCR estableix connexió amb el territori, mitjançant les infermeres gestores de casos dels hospitals, Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i hospital Moisés Broggi, per captar nous casos diagnosticats de neoplàsia colorrectal.


Revisió del procés de la cirurgia colorrectal mesures de control de la infecció.

La infermera clínica del procés budell prim i gros ha participat en la revisió i actualització d’aquest procés.

 

Altres aspectes importants:

 

- BD (UFCCR, BD-, BD ECOs)

- Comité de la Unitat Funcional de Càncer Colo-rectal (dilluns 15:30 h)
- Formació mèdica a nivell teòric i pràctic de rotants externs (quiròfan, visita a planta...)

- Sessions servei (dimarts 8h; aula Unitat 5-2)
- Sessions de Residents (dimarts 15:15 h; aula Unitat 5-2)
- Sessions del Comité de Càncer Colo-rectal (primer dimecres de cada mes; aules ICO)

 

Docència

Catedràtics:

Dr. E. Jaurrieta Mas

Professor titular:

Dr. E. Ramos Rubio

 

Dr. A. Rafecas Renau

Professors associats:

Dr. J. de Oca Burguete

 

Dr. J. Fabregat Prous

 

Dr. S. Biondo (Unitat Colorectal)

 

Dr. P. Moreno Llorente

 

Dr. J. Torras Torra

 

Dra. L. Lladó Garriga

Professor associat:

Pablo Moreno Llorente (Unitat Endocrina i Bariatrica)

Tutors docents:

Dr. M. Miró Martín

 

Dra. M. Milán Scheiding

 

Dr. J. Busquets Barenys

 

Dra. C. Bettónica Larrañaga

Professor Associat UB - Infermeria

José Jerez González (Màster de Malalt Crític)

Tutor de residents:

Dra. Millán

Sessió Gastroenterologia-Endoscòpia HUB

 

TEM- indicación, técnia y estudio TAU-TEM

Dr. Golda

Perforación cólica post-colonoscopia

Dr. Frago

 

Facultatius residents

2011

2010

2009

1r any

4

4

4

2n any

4

3

4

3r any

3

4

3

4t any

4

3

4

5è any

3

4

1

 

Mèdica

 

PROJECTES DE RECERCA I PARTICIPACIÓ EN XARXES

 
PROJECTES DE RECERCA

Títol: Estudio aleatorizado, prospectivo, comparativo para evaluar Harmonic Focus TM frente a la técnica convencional con Harmonic CS14C Scalpel TM, en la tiroidectomía total en la enfermedad tiroidea benigna.
Ensayo Clínico de Productos Sanitarios (AC118/08):
Promotor e Investigador principal: Prorrogado a 2012

 

 
ALTRES QÜESTIONS QUE VULGUEU FER CONSTAR

 

Ensayo clínico aleatorizado que compara 2 técnicas de gastroplastia tubular. Éste es un estudio pionero a nivel internacional, que cuenta con el soporte del Comité de Ética e Investigación Clínica y que está registrado en el Clinicaltrials. Ha registrado ya una veintena de pacientes y se espera cerrar en los próximos 2 años.

Se ha aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínicas un proyecto de ensayo clínico sobre cirugía metabólica. Este proyecto será implantado en los próximos meses junto con el Servicio de Endocrinología.

Colaboración con Servicio de Endocrinología en la realización de un estudio para aislamiento de células pluripotenciales y estudio de genes relacionados con obesidad. En los pacientes incluidos en el estudio se realiza extracción de 2 muestras de sangre y de grasa visceral y subcutánea.

Beca FIS para el desarrollo del trabajo titulado: "Factores pronosticos y fisiopatologia de la remision de la diabetes mellitus tipo 2 tras la cirugia bariatrica". Este proyecto se realiza en colaboracion con el Servicio de Endocrinologia.

 

 

PUBLICACIONS

 

Mihai R, Iacobone M, Makay O, Moreno P, Frilling A, Kraimps JL, Soriano A, Villar J, Barczynski M, Durán MC, Sadler GP, Niederle B, Dralle H, Harrison B, Carnaille B.
Outcome of operation in patients with adrenocortical cancer invading the inferior vena cava—a European Society of Endocrine Surgeons (ESES) survey. Langenbecks Archives of Surgery 2011.
Dec 2. [Epub ahead of print].


Villar JM, Rodriguez JM, Moreno P, et al.

Cirugía suprarrenal en España: Resultados finales de una encuesta Nacional.
Cir. Esp. 2011; 89-663-9.


Vig S, Dowsett C, Berg L, Caravaggi C, Rome P, Birke-Sorensen H, Bruhin A, Chariker M, Depoorter M, Dunn R, Duteille F, Ferreira F, Francos Martínez JM, Grudzien G, Hudson D, Ichioka S, Ingemansson R, Jeffery S, Krug E, Lee C, Malmsjo M, Runkel N; International Expert Panel on Negative Pressure Wound Therapy [NPWT-EP], Martin R, Smith J.

Evidence-based recommendations for the use of negative pressure wound therapy in chronic wounds: Steps towards an international consensus
J Tissue Viability. 2011 Dec;20 Suppl 1:S1-S18. Epub 2011 Nov 25.

 

Birke-Sorensen H, Malmsjo M, Rome P, Hudson D, Krug E, Berg L, Bruhin A, Caravaggi C, Chariker M, Depoorter M, Dowsett C, Dunn R, Duteille F, Ferreira F, Francos Martínez JM, Grudzien G, Ichioka S, Ingemansson R, Jeffery S, Lee C, Vig S, Runkel N; International Expert Panel on Negative Pressure Wound Therapy [NPWT-EP], Martin R, Smith J.
Evidence-based recommendations for negative pressure wound therapy: treatment variables (pressure levels, wound filler and contact layer)--steps towards an international consensus.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Sep;64 Suppl:S1-16. Epub 2011 Aug 24. Review.
PMID:
21868296 


Runkel N, Krug E, Berg L, Lee C, Hudson D, Birke-Sorensen H, Depoorter M, Dunn R, Jeffery S, Duteille F, Bruhin A, Caravaggi C, Chariker M, Dowsett C, Ferreira F, Francos Martínez JM, Grudzien G, Ichioka S, Ingemansson R, Malmsjo M, Rome P, Vig S, Martin R, Smith J; International Expert Panel on Negative Pressure Wound Therapy [NPWT-EP].

Evidence-based recommendations for the use of Negative Pressure Wound Therapy in traumatic wounds and reconstructive surgery: steps towards an international consensus.
Injury. 2011 Feb;42 Suppl 1:S1-12. Review


Pujol Gebelli J, García Ruiz de Gordejuela A, Casajoana Badía A, Secanella Medayo L, Vicens Morton A, Masdevall Noguera C.

Gastroplastia tubular plicada, una nueva técnica para el tratamiento de la obesidad mórbida.
Cir Esp. 2011 Jun-Jul;89(6):356-61

 

 
PUBLICACIONS EN LLIBRES

 

Moreno P, Gómez JM.
Cirugía y Evaluación de la Cirugía del Carcinoma Diferenciado de Tiroides.
En: Muros de Fuentes MA, Arbizu Lostao J, Editores. Manual práctico de tratamiento y control del cáncer diferenciado de tiroides. Badalona: Euromédice, 2011, p. 9-19. ISBN: 978-84-15134-15-2.

P. Moreno. Revisor Científico.
Atlas de Técnicas Quirúrgicas Endocrinas. Ed Q Duh, O Clark, E Kebebew. Elsevier España 2010.

 

 
MÀSTERS I/O CURSOS DIRIGITS/ORGANITZATS/COORDINATS PER MEMBRES DEL SERVEI (no incloure-hi classes ni assistència)

 

Títol del màster/curs: Día Mundial del Riñón
Institució organitzadora: Sociedad Española de Nefrologia
Data d'inici i final: 10/03/2011
Director del curs: Martínez Castelao A

 

VIII, IX y X Workshop en Cáncer Avanzado de Tiroides
17-19 de Enero del 2011 / 14-16 de Marzo del 2011 / 19-21 de Septiembre del 2011.
Acreditado por el CCFCPS con 2,3 créditos.
Participantes: 15 en 2011 ( 5 por curso).
Organiza: Unidad de Cirugía Endocrina. Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital de Bellvitge.
Director del Curso: Dr. Pablo Moreno Llorente.
Profesores: P. Moreno, JM Francos y A García- Barrassa.


I Curso de Especialización en Cáncer Diferenciado de Tiroides.
Barcelona 26-30 de Septiembre de 2011. Acreditado con 4.7 créditos.
Auspiciado por SEEN, SEMNIM, SEQC y AEC.
Organizado por Dr JM Gómez, Dra A Lucas y Dr P Moreno.


I REUNIÓN NACIONAL DE LA SECCIÓN DE CIRUGÍA ENDOCRINA DE LA AEC.
L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 14 y 15 de Abril de 2011.


La reunión fue organizada por el Coordinador Dr. P Moreno en el Hospital de Bellvitge. Hubo 204 inscritos.

- Organización del 9º Curso Internacional de Cirugía Bariátrica, Metabólica y NOTES organizado por el Dr. Pujol. Este año se realizaron 8 cirugías en directo para más de 75 participantes de Catalunya, España y Portugal. Los cirujanos invitados al curso han sido los Drs. Nora, Galvao y Ramos procedentes de Portugal, y Brasil con amplia experiencia en este campo.


- Organización del Primer Simposio Internacional en Gastroplastia Tubular Plicada. La primera reunión internacional sobre esta técnica reunió en nuestro Hospital a 30 especialistas mundiales en GTP. Tras realizar 5 procedimientos en directo (uno de ellos robótico), se organizaron mesas de ponencia y debate de donde surgió la Primera Conferencia de Consenso sobre Gastroplastia Tubular Plicada que está en fase de revisión para su publicación en una revista internacional.

 

 
PONÈNCIES PER INVITACIÓ I COMUNICACIONS A CONGRESSOS 2011 (només el nombre)

 

 PONÈNCIES

- Internacional               (N = 3)
- Nacional                     (N = 6)

 

COMUNICACIONS

- Internacional               (N = 2)
- Nacional                     (N = 15)

Infermeria

 

Pòsters

Garcia Arnau E; Del Barrio Martin M.J; Madico Cerezo MC; Lozano Calvo B; Cárcamo Trapero M; Quiñones Sanchez C; Macho Marquez s; Jerez Gonzalez J; Masdevall Noguera C;
Medidas de prevención del tromboembolismo en el postoperatorio de cirugia bariatrica.
XIII Congreso SECO y enfermedades metabólicas.


Cañete Cabanillas C; Jerez González J.A; Valdizan Rebollo M J; Ortiz Rubio M; Lozano Calvo B; Garcia Arnau E;

Gastroplastia plicada: técnica y complicaciones potenciales que requieren intervención enfermera.
XIII Congreso SECO y enfermedades metabólicas.


Jose Jerez Gonzalez

Una herramienta interactiva para la evaluación de conocimientos en enferneria intensiva.
XXXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias.


Jose Jerez Gonzalez

Cambios en el postoperatorio en el primer y segundo tiempo de cirugía bariátrica desde la prespectiva del paciente
XII Congreso de la Sociedad Española de la Cirugia de la Obesidad.


Ponències

Garcia Arnau E; Del Barrio Martin M.J; Madico Cerezo MC; Lozano Calvo B; Cárcamo Trapero M; Quiñones Sanchez C; Macho Marquez s; Jerez Gonzalez J; Masdevall Noguera C;
Medidas de prevención del tromboembolismo en el postoperatorio de cirugia bariátrica.
XIII Congreso SECO y enfermedades metabólicas.


Jose Jerez Gonzalez

Importáncia de la continuidad de cuidados a domicilio en pacientes ostomizados que presentan Hypoderma gangrenosa en el postoperatorio por neoplasia de colon
II Congreso Nacional de Enfermeria en Cirugía.


Vídeo

Emma Gonzalez Vilatarsana; Laura Llado Garriga; Carme Baliellas Comellas; Xavier Linares
Educació sanitària al pacient trasplantat hepàtic.
 

Articles

Marga Maso Serra; MªJose del Barrio Martin; S. Gordillo Chamizo; M. Cartaña Perez; J. La puerta Alcalde; M. Martinez Sola
Obesidad Mórbida. Guía para elaborar una trayectoría clínica
Publicat a Rol Nº 34 volum 10 pagines de la 24 a la 28 any 2011


Projectes d’investigació  (multidisciplinars)


Estudio multicéntrico aleatorizado de 24 meses de duración que evalua la eficacia, seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de sotrastaurina (STN) combinada con tacrolimus (TAC) frente a un régimen control basado en tacrolimus/micofenolato mofetil (MMF)en receptores de trasplante hepático de novo.

Finançat: Entitat Laboratoris Novartis
Investigador principal: Dr. Fabregat
Col·laboradors:Emma González Vilatarsana
Núm. de registre: CAEBO 7182201


Estudio multicéntrico aleatorizado, abierto y controlado de 24 meses de seguimiento para evaluar la eficacia y seguridad de everolimus con control de la  concentración para eliminar o reducir  tacrolimus (TAC) en comparación con  tacrolimus en receptores de trasplante hepático de novo.

Investigador principal: Dr. Fabregat
Col·laboradors:Emma González Vilatarsana
Núm. de registre: 2007-001821-85
Finançat: Entitat Laboratoris Novartis


Estudio clínico multicéntrico de tres ramas aleatorizado y abierto para comparar la función renal en receptores de trasplante hepático que reciben un régimen inmunosupresor basado en advagraf(en el post-trasplante inmediato o con introducción retrasada) y MMF con o sin un anticuerpo monoclononal anti IL2R (basilixinab)

Investigador principal: Dr. Fabregat
Col·laboradors:Emma González Vilatarsana
Núm. de registre: 2008-002231-32
Finançat: Entitat Laboratoris Astellas Pharma


Estudio prospectivo randomizado para comparar la influencia de la inmunosupresión con ciclosporina frente tracolimus sin corticoides en la recidiva de la hepatitis C tras el trasplante hepático

Investigador principal: Dr. Fabregat
Col·laboradors:Emma González Vilatarsana
Núm. de registre: 2006-002896-42
Finançat: Entitat Laboratoris  Novartis i Astellas Pharma


Estudio epidemiologico observacional prospectivo sobre el impacto de la replicación de citomegalovirus sobre la evolución de la recurrencia de la hepatitis C en pacientes receptores de  trasplante hepático

Investigador principal: Dr. Fabregat
Col·laboradors:Emma González Vilatarsana
Promotor: Sociedad Española de Trasplante Hepático
Finançat: Entitat Laboratoris  Roche


Màsters o cursos dirigits/organitzats/coordinats per membres del servei

Títol del màster/curs: Màster de Anestesia Reanimació i Tractament del Dolor
Institució organitzadora: Universitat de Barcelona
Coordinadora del curs: Antonia Castro Perez