Higiene hospitalària

Llum Torrens i Garcia, infermera clínica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Mòbil - 638682664 extensió 5003

Telèfon de contacte: 2970

 

PRESENTACIÓ

 

L’equip d’infermeres de Control de la Infecció neix a l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) l’any 1983 per donar resposta a la creixent necessitat de dur a terme programes de vigilància i prevenció de les infeccions en el centre.

La infermera clínica de Control d’Infecció i Higiene Hospitalària assessora i participa activament en les tasques de vigilància i en el disseny de programes de prevenció,  mitjançant la formació continuada i l’elaboració, la revisió i el seguiment de procediments relacionats amb l’entorn hospitalari, les cures d’infermeria i la infecció nosocomial.

Des del primer moment, les infermeres es van incorporar a la Comissió d’Infeccions i van prendre part activa en tots els programes de seguiment i prevenció.

La vinculació amb l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) i la participació en la docència i formació pràctica d’infermeres de grau, postgrau i màsters, ha estat una constant des dels inicis i fins a  l’actualitat.

Als voltants dels anys 90, aquesta vigilància es va estendre també a l’Hospital Duran i Reynals (DiR) del Institut Català d’Oncologia (ICO), alhora que una de les infermeres, juntament amb el Servei de Medicina Preventiva, va assumir tasques d’higiene hospitalària.

A l’any 2000, s’inicia la implantació del programa VINICS (Vigilància de la Infecció Nosocomial als hospitals del Institut Català de la Salut (ICS) amb l’objectiu de dur a terme el monitoratge i el control de les infeccions nosocomials de forma comuna i consensuada a tot l’ICS a partir de l’any 2007, inici del programa VINCat (Vigilància de la infecció Nosocomial als hospitals de Catalunya).

A  finals de l’any 2006, s’incorpora a l’equip una tècnic que al 2009 es canvia   per una auxiliar de clínica adscrita al servei de M. Preventiva, amb la finalitat de dur a terme de forma prioritària  tasques relacionades amb la higiene hospitalària.

 

Qui fa l’activitat


La infermera clínica d’higiene, juntament amb la auxiliar de clínica de Medicina preventiva (MP), assumeixen les tasques relacionades amb la prevenció ambiental  de l’HUB i DIR i la gestió de residus sanitaris de (l’HUB), i la infermera clínica  la higiene hospitalària i la vigilància, prevenció l control de la infecció nosocomial al DiR.

Llum Torrens

 

Coordinació:


El treball quotidià es planifica i du a terme de forma conjunta amb:

 • Servei de Medicina Preventiva.
 • Infectologa del DiR
 • Auxiliar de Clínica de (MP).1. Quins equips/serveis hi participen


Els representats a la Comissió d’Infeccions:

 • Cirurgia general i Traumatologia
 • Direcció d’Infermeria
 • Farmàcia
 • Hematologia Clínica i Oncologia
 • Medicina Intensiva
 • Malalties Infeccioses
 • Microbiologia
 • Política de Qualitat

Altres àrees i serveis rellevants com: Direcció Mèdica, Bloc Quirúrgic, Urgències, i Serveis Generals, encara que per les característiques de la feina el contacte és estret amb tots els serveis d’ambdós  hospitals.

 

2. Definició de l’activitat


Activitat assistencial:

1. Seguiment de totes les bacterièmies a les unitats d’hospitalització de DiR.

2. Participació en el control de gèrmens multiresistents:

 • Aïllament i seguiment dels malalts colonitzats/infectats.
 • Control dels reingressos.
 • Detecció precoç de pacients en àrees o situacions de risc.
 • Detecció de portadors sanitaris.

3. Seguiment de les bacterièmies associades a catèter venós central i perifèric a les unitats d’hospitalització del DiR.

4. Seguiment de les hemocultures contaminades a tot l’hospital DiR.

5. Control de la segregació dels residus sanitaris de l’HUB.

6. Cultius ambientals periòdics:

 • Zones d’alt risc: quiròfans, Unitat de Teràpia Intensiva (UTI), HEM, Farmàcia: Unitat de Preparació de Nutrició Parenteral (NPT) i de Citostàtics, Unitat de Tractament d’Illots Pancreàtics (UTIP)...
 • Medicina Nuclear, Braquiteràpia, altres...

7. Vigilància i prevenció de la infecció relacionades amb la realització d’obres. HUB i DiR.

8. Determinació dels nivells de clor a la xarxa d’abastiment de l’HUB .

9. Recollida de mostres d’aigua per anàlisi microbiològic i fisico-químic del aigua de la piscina de Rehabilitació i anàlisi microbiològic i determinació d’endotoxines de l’aigua  al servei de Hemodiàlisi (HDI).

10. Enquesta VINCat: tall de prevalença anual incloent tots els pacients ingressats al DiR en el moment de l’estudi

11. Recollida de mostres per cultiu microbiològic dels endoscopis a l’àrea de gabinets, Unitat de cures intensives (UCI) i Quiròfans

12. Infermera clínica referent d’higiene hospitalària tant de professionals del dos centres com d’altres centres sanitaris: Assistència primària Costa de Ponent, H. Asil de Granollers, Girona, Mar, Parc Taulí  de Sabadell, Vic, Corporació Althaia de Manresa, Vilafranca del Penades, Terrassa, San Joan de Deu, Municipal de Badalona, Atenció primària de Badalona, Hospital de Reus, Sant Pau, Hospital de Sant Boi, Hospital d’Andorra, Hospital de Tortosa, Hospital del Montseny, Clínica Salus Informorum, Hospital de Viladecans...

 

Activitats docents i assessores


 1. Assessorament al personal sanitari que té cura dels malalts amb infecció nosocomial.
 2. Revisió i seguiment de protocols i procediments  relacionats amb la prevenció de la infecció nosocomial: higiene de mans, sistemes d’aïllament, precaucions estàndard, cures de catèters intravasculars, cateterisme vesical, utillatge i aparatatge, neteja del medi hospitalari, cures quirúrgiques, ús d’antisèptics i desinfectants...
 3. Potenciar la formació en servei i del personal de nova incorporació en les mesures de barrera per evitar la infecció i per la prevenció de riscos: rentat de mans, precaucions estàndard, normes d’aïllament, neteja i desinfecció, cura de catèters, segregació de residus, etc.
 4. Sessions de formació en servei.
 5. Participació activa en les reunions científiques  de l’Associació Catalana d’Infermeres per al  Control de la Infecció (ACICI).

 

Membre dels grups de treball


 • Comissió d’Infeccions
 • Comitè d’Antisèptics i desinfectants vinculat a la Comissió d’Infeccions del centre.
 • D’obres a l’HUB i DiR.
 • Del grup de treball per la revisió i el.laboració de procediments i protocols del DiR ,relacionats amb l’ higiene i prevenció de la infecció.
 • De la junta de la Associació catalana d’infermeres pel control de la infecció(ACICI)

 

Activitat 2010: informació descriptiva i quantitativa


Durant l’any 2010 s’ha realitzat el seguiment de:

 • Bacterièmies: 

  • Recollida de dades de 238 episodis de bacterièmia intra i extrahospitalària del DiR.
  • Recollida de totes les bacterièmies relacionades amb catèter venós central i perifèric del DiR.

 • Programa MARSA

  • Identificació i seguiment dels casos nous de malalts colonitzats/infectats.
  • Control dels reingressos.
  • Cribratge del personal sanitari i malalts de risc a les unitats assistencials en cas de brot.

 • Programa pseudomonas multiresistent, Acinetobacter baumannii (ABAU) i altres microorganismes multiresistents

  • S’han dut a terme unes 84 recollides de mostres per cultius microbiològics de broncoscopis i colangioscopis de l’àrea de gabinets d’Endoscòpies, Quiròfans,UCI i Reanimació postquirúrgica ( RPQ). Aquesta recollida ha representat un total de 222 determinacions.   

 • Programa Clostridium difficile

  • Seguiment dels reingressos i mesures de prevenció als pacients colonitzats/infectats a les unitats d’hospitalització del DiR.
  • Canalització  de les neteges del medi pels pacients amb C. difficile a l’HUB

 • Controls ambientals

  • S’han realitzat un total de 56 recollides de mostres ambientals (cultius microbiològics d’aire i superfícies) en diferents zones d’alt risc de l’HUB (31), del DiR (23) i del Hospital de Viladecans (2). La recollida total representa  aproximadament unes 720 mostres
  • De gener a abril, s’han realitzat 29 visites que corresponen a unes 87 determinacions del nivell de cloració de les aigües de la xarxa hospitalària de l’HUB , així com 87 determinacions de la  temperatura de l’aigua calenta, dins del programa de prevenció de la legionel.losi.
  • S’han realitzat 12 visites i recollit 88 mostres d’aigua desionitzada per  dur a terme els corresponents anàlisis microbiològic i per la detecció d’endotoxines al Servei de hemodiàlisi(HDI).
  • S’ha realitzat amb periodicitat setmanal entre 30-40 visites d’obres al DIR.(Unitat de Cures Pal.liatives (PAL), Braquiteràpia (BRA) i diverses Instal.lacións de la planta: 0, i planta segona
  • S’han  realitzat unes 11 visites, que han representat un total de 22 recollides de mostres per analitzar l’aigua de la piscina del Servei de rehabilitació.
  • Inspeccions de neteja: s’han dut a terme 66 inspeccions de neteja, en diferents unitats d’hospitalització, així com al bloc quirúrgic de l’ HUB.

 • Cultius de Endoscopis

 • Gestió de residus

  • S’han realitzat 4 avaluacions  que corresponen a 141 unitats, així com el seguiment de les incidències relacionades a l’HUB .

 • Indicadors de procediment

  • S’han valorat totes les hemocultures contaminades (58) per Estafilococ coagulasa negatiu al (DiR).

 • Elaboració, col.laboració i revisió de protocols

  • Elaboració del procediment general de neteja i desinfecció del medi (DiR)
  • Protocol de Vigilància i control de la bioseguretat ambiental (col.laboració amb Medicina Preventiva), pel (Dir)
  • Revisió: Normes d’Extracció de Hemocultius. (DiR).
  • Revisió: Procediments de neteja i desinfecció  de l’utillatge  i aparells de Ecoendoscòpies, ecocardio, recovery, FPR ,EEG, GASPE, Colangioscòpies, Broncoscopies, Endoscopies, Holter, LAV i NFSL. De l’HU
  • El.laboració dels procediments de neteja i desinfecció de Consultes d’Esclerosis i Litotripsia de gabinets de l’HUB.
  • Col.laboració en el protocol de “Neteja, Desinfecció, Conservació i Eliminació del material de Protecció Radiològica. HUB. Desembre 2010.

 • Formació continuada
  Sessions formatives

  • Participació en la “Sessió d’ acollida per al personal d’infermeria de nova incorporació” sobre mesures de prevenció de la infecció nosocomial.
  • Formació en seminaris “Paper de les infermeres clíniques de Control d’Infecció”  durant la realització del “Pràcticum” als alumnes de tercer curs d’infermeria de  l’Escola Universitària d’Infermeria de Barcelona (EUI).

 • 
 • Activitat docent intrahospitalària

  • Prevenció de la infecció a l’àmbit de la Esterilització Curs de formació continuada, dirigit al personal sanitari del Servei d’Esterilització 2 sessions (20 persones). 1 i 2 de juny 2010 (HUB).
  • Formació continuada reglada sobre “Mesures de Prevenció de la infecció hospitalària”: Higiene de mans, Infecció de Localització Quirúrgica (ILQ), catèters venosos i catèters vesicals; mesures de contacte i respiratòries, higiene del pacient aïllat, Precaucions Estàndards, neteja de l’ utillatge i de les habitacions d’aïllament; dirigit al personal sanitari de l’Hospital Duran i Reynals (DiR) 2. sessions 4hores:12 novembre i 15 desembre.
  • Formació continuada reglada sobre “Mesures de Prevenció de la infecció hospitalària”: Rentat de mans, trasllat del pacient,mesures de prevenció durant la mobilització del malalt i neteja de les habitacions d’aïllament, dirigit al personal no sanitari de l’Hospital Duran i Reynals (DiR) 3 sessions de 6 hores: 28 juny 26 del 10 i 9 de novembre.

 • Activitat docent extrahospitalària

  • Docent de Microbiologia al primer curs de grau dins l’assignatura de fisiopatologia del Departament de Salut Pública Salut Mental i Materno-infantil curs-2009-2010.
  • Participació docent en el curs de Màster en infermeria oncològica de l’ Institut Català d’Oncologia i l’EUI de la Universitat de Barcelona (UB).Curs 2009-2010.

 

 • Presentació de ponències, comunicacions i pòsters

  • Presentació  de la “Jornada Actualización en Esterilitzación. Alcanzar la exceléncia. Institut Químic de Sarria. Barcelona 2010.
  • Presentació i inauguració del Master “Gestión de los Programas de Prevención Vigilancia y Control de las Infecciones Relacionadas con el Sistema Sanitario”. Il3 ub. Curso 2010-11
  • Laura Gavaldà, Carme Micheo, Llum Torrens Poster “Monitoratge de la bioseguretat ambiental sota una perspectiva integrada de la seguretat del pacient”. Jornada de Benchmarking/ICS, 26-04-2010.
  • Sandra Pequeño, Carmen Micheo, Laura Gavaldà, Josefina Ayats i Llum Torrens “Analisis de las condiciones de la contaminación ambiental fúngica en dos unidades de hospitalización para pacientes inmunosuprimidos”. Abstrat. Sociedad Española de Malalties infeccioses y Microbiologia Clínica. SEIMC. 19-22 maig 2010

 • Assessora en Infecció Nosocomial dels llibres:

  • Prevenció de la Infecció Respiratòria. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona Mars 2010
  • Protocol d’Investigació de Brots d’Infecció Nosocomial. Direcció General de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Abril 201
  • Col.laboració  en la Guia de Neteja i Esterilització del material odontològic i material de superfícies. Unitat de Prevenció Costa de Ponent. Octubre 2010.
  • Col.laboració  en la Guia de Neteja i Esterilització del material i material de superfícies a l’àrea de assistència primària. Unitat de Prevenció Costa de Ponent. Novembre 2010.

 

 • Participació en el estudi de prevalença de l’hospital Duran y Reynals (ICO)
  Altres activitats

  • Presidenta de la Associació Catalana de Infermeres pel Control de la Infecció. (ACICI)
  • Entrevista sobre Higiene y prevenció de la infecció a TV d’ Esplugues de Llobregat. 18/01/2010.

 

5. Persona de contacte

DI. Llum Torrens, (Servei Medicina Preventiva)