Sou a: Portada > Informació corporativa > Història > Transferències i nou organigrama (1980-1983)

Informació corporativa

Transferències i nou organigrama (1980-1983)

Una nova estructura de govern

Amb l'arribada dels anys vuitanta, el Dr. Josep Maria Capdevila, aleshores cap del Servei de Cirurgia Vascular, va ser escollit pels facultatius de l'Hospital com a director mèdic. L'elecció d'un director mèdic feta des del centre i entre els seus professionals responia a la voluntat de donar una solució als problemes endògens de l'Hospital.

A partir d'aquell moment es va crear una nova estructura de govern, a través de les juntes facultatives i de les juntes de govern, on per primera vegada hi van poder ser representats els usuaris. Els objectius bàsics d'aquelles juntes eren millorar l'estructura física, el rendiment, la qualitat assistencial i la política de personal.

El control de qualitat assistencial havia començat a finals dels anys setanta, però a partir de 1980 el nou director mèdic va potenciar la constitució d'una Comissió de Control de Qualitat que es reunia periòdicament amb l'objectiu d'optimitzar els recursos i millorar la qualitat assistencial de l'hospital.

Aquesta Comissió va tenir un paper determinant en la creació d'una secció d'informàtica i bioestadística, en la contractació d'un responsable de comptabilitat i despeses, en l'oferta de cursos de reciclatge per a Infermeria i en la millora d'àrees concretes, com ara les Urgències, l'Arxiu Central d'Històries Clíniques o les Consultes Externes. També es va impulsar una nova comissió d'investigació formada per representants electes dels departaments medicoquirúrgics i bàsics.

Aquest període va durar fins al canvi d'organigrama que es va dur a terme a partir de les transferències de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.


Pujar

Transferència de competències i creació de l’ICS

La transferència de competències va ser fruit de la nova organització territorial de l'Estat espanyol prevista a la Constitució, que reconeixia el dret a l'autonomia de les diferents regions de l'Estat. Catalunya va ser la primera comunitat a assumir les transferències sanitàries i ho va fer abans de final de 1981, amb un retard sobre la previsió a causa de l'intent de cop d'Estat del 23 de febrer d'aquell mateix any.

Des de la Conselleria de Sanitat es va crear, el juny de 1982, la figura del gerent d'hospital, que se situava jeràrquicament per sobre de les figures de l'anterior organigrama: el director mèdic, que era metge, i l'administrador.

El nou organigrama de l'hospital va quedar constituït pel Sr. Fortunato Frías, gerent; el Dr. Josep Maria Capdevila, que es va mantenir com a director mèdic; el Sr. Antonio Martín, administrador; la Sra. Natividad Esteve, cap d'Infermeria, i el Sr. Dídac Alarcón, cap de Personal.

El 1983 es va constituir l'Institut Català de la Salut (ICS) com a entitat gestora dels centres i serveis sanitaris de la Seguretat Social a Catalunya, tot i que no va començar a funcionar fins a l'1 de gener de 1984. Des d'aleshores, l'Hospital va ser gestionat per l'ICS.

També el 1983 es van crear les àrees de gestió com a unitats territorials i funcionals bàsiques per a la gestió i coordinació dels serveis de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya. Aquestes àrees tenien la finalitat de facilitar una gestió eficaç, un control i un bon govern de tot el dispositiu assistencial. L'objectiu principal d'aquesta nova estructura era la descentralització de la gestió per tal d'apropar els serveis sanitaris als ciutadans.

Pujar

Un seguit d’avenços assistencials

Mentrestant, continuaven consolidant-se nous serveis com ara, entre d'altres, el d'Endocrinologia i el de Dermatologia. El 1981 es va crear el Servei de Microbiologia, que abans era una secció del Departament d'Anàlisis Clíniques. L'aparició de noves patologies infeccioses com ara la sida, infeccions en malalts trasplantats o brots epidèmics hospitalaris van jugar un paper important en el desenvolupament assistencial, docent i investigador d'aquest servei.

El 1982 Pneumologia es va consolidar com a Servei.

Durant aquests anys van destacar també les millores realitzades a Arxius, Consultes Externes i Admissions, i també es va fer palesa la necessitat de reformes a la cuina i la bugaderia, a Urgències, on es començava a parlar de massificació, i a Rehabilitació.

Unes millores i uns greuges que es van manifestar l'abril de 1982 al president de la Generalitat, Jordi Pujol, en la seva primera visita a l'Edifici Prínceps d'Espanya, juntament amb altres reivindicacions relacionades amb la millora dels ensenyaments.

L'Hospital, que ha vist com es desenvolupaven totes les especialitats, no ha pogut comptar amb les d'Obstetrícia i Pediatria, que va reclamar insistentment durant els anys vuitanta, primer al Ministeri de Sanitat i després al Departament de Sanitat de la Generalitat.

Pujar

Cap a l'hospital universitari

El 1980 es va aconseguir poder fer docència dels tres últims cursos de la llicenciatura en Medicina i Cirurgia de la Universitat de Barcelona. Aquest va ser el primer esglaó important per aconseguir implantar els estudis universitaris a l'hospital.

A més, en el Pavelló de Govern, destinat en un primer moment a oficines administratives, es van poder construir 7 aules docents per a 50 persones per aula. Aquest va ser el nucli bàsic de l'activitat docent que va començar l'any 1980.

Durant aquest període també es va crear una unitat d'audiovisuals per oferir un assessorament en imatge a tots els serveis en la preparació de congressos i publicacions, en la senyalització interna i externa, i en la documentació informativa i assistencial.

Aquesta iniciativa va ser innovadora en els hospitals públics catalans, i actualment és un element important per a la millora dels sistemes d'informació als usuaris i per a la divulgació de la tasca assistencial de l'hospital.

També hi va haver iniciatives de millora de l'atenció als usuaris que no van acabar de prendre forma, com ara la proposta de creació d'una guarderia per als infants dels pacients que s'havien de visitar a l'hospital.

Pujar