Sou a: Portada > Informació corporativa > Història > Optimització de recursos (1993-1994)

Informació corporativa

Optimització de recursos (1993-1994)


Hora d’estrènyer-se el cinturó


El 1993 es va incorporar com a gerent el Sr. Manuel Feu. En uns moments en què es començava a parlar d'importants limitacions pressupostàries de l'Administració i de possibles retallades en els serveis del que coneixem com a Estat del benestar, de mica en mica tots els serveis de l'hospital i també des de la direcció es van iniciar programes i propostes per optimitzar els recursos sense perjudici de la qualitat assistencial.

Aquell any es va crear la Unitat de Medicina d'Urgències del Servei de Medicina Interna per atendre els pacients aguts que podien necessitar una estada curta. Juntament amb aquestes actuacions d'optimització dels recursos assistencials, es va fer un esforç per aconseguir una disminució substancial i racional dels estocs de material.

També el 1993 es va posar en marxa l'equip d'aturada cardíaca, que cobria tot l'hospital, es va inaugurar la Unitat de Ressonància Magnètica i es va obrir la UFIS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària) geriàtrica per oferir atenció a aquells pacients grans amb multipatologies.

Les UFIS es van crear en el marc del programa Vida als anys a fi de facilitar la connexió entre l'hospital i el medi extrahospitalari per tal de garantir la continuïtat assistencial. Un any més tard s'obria una altra UFIS: la respiratòria.

El mateix 1993 el Servei de Medicina Preventiva va obrir dues unitats innovadores: la Unitat d'Atenció al Viatger, que oferia informació sobre vacunacions i consells higienicosanitaris necessaris per viatjar a països tropicals o països amb unes condicions sanitàries no prou desenvolupades, i la Unitat de Deshabituació al Tabac. L'atenció que es prestava al personal durant tota la seva vida laboral va tenir un punt culminant en l’organització de les Jornades per a la preparació per a la jubilació, per part de la Comissió de Fons Social.

Pujar


Avenços i noves activitats


El 1994 el Servei de Cirurgia Cardíaca iniciava el Programa d'assistència circulatòria ventricular, únic a Catalunya. El maig d'aquell mateix any s'incorporava la Radiocirurgia Estereotàctica.

També el 1994 el Servei de Cirurgia Toràcica va començar a utilitzar una nova tècnica quirúrgica, la cirurgia per videoendoscòpia, i es va potenciar la Unitat d'Endoscòpia Digestiva Intervencionista, la qual, amb anestèsia general o sedació, realitzava una mitjana de quatre exploracions diàries.

Pel que fa a trasplantaments, el 1993 l'Hospital va ser el primer de Catalunya en nombre de donants d'òrgans, al mateix temps que les donacions multiorgàniques s'incrementaven. Gràcies a aquest ritme creixent de donacions, el 1995 la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge es va convertir en el segon hospital de l'Estat espanyol pel que fa al nombre total de donants.

El Programa de trasplantament hepàtic, que el 1995 va celebrar els deu anys de funcionament, va arribar als 300 trasplantaments de fetge amb una supervivència del 75% als tres anys de la intervenció.

La tasca i la implicació de la Infermeria en els programes de trasplantaments es va reflectir en l'organització del I Congrés Nacional d'Infermeria sobre Trasplantament d'Òrgans Sòlids, que es va celebrar el 1994 i que va comptar amb la participació activa de tots els serveis de l'hospital i amb l'assistència de professionals de tot l'Estat.

Premi a la qualitat


La incidència en la política i el control de qualitat es va veure recompensada el 1994 quan la Ciutat Sanitària va ser la guanyadora del primer premi Avedis Donabedian al millor esforç en qualitat assistencial. També un any més tard, la Memòria de la CSUB corresponent a l'exercici de 1993 va obtenir el primer premi concedit per la Fundació Avedis Donabedian.

Poc abans, l'octubre de 1992, havia nascut el Programa de voluntariat com a valuós complement a l'assistència sanitària del malalt. Durant el 1995 aquest programa va organitzar, juntament amb el Conservatori del Liceu, la celebració d'un concert el primer dissabte de cada mes.

L'acollida al pacient ingressat per Urgències es va passar a fer d’una forma més personalitzada, amb una valoració immediata del seu estat i s'intenta una atenció ràpida, dins de les possibilitats d'un servei que a vegades no pot absorbir les demandes d'una població que reconeix l'hospital com a primer punt de referència en cas d'una urgència mèdica.

Un equip d'hostesses, situades en diferents punts de l'hospital, s'encarregaven de donar la informació necessària als pacients, als seus familiars i als visitants.

En la relació i el tracte personal, es va donar molta importància a la recollida de les opinions dels usuaris, ja fos a través de les enquestes de satisfacció o recaptant directament les seves opinions, una informació que va passar a servir per millorar la qualitat assistencial i d'atenció el pacient.

També es van tenir en compte tots aquells aspectes que podien ajudar a millorar l'estada dels pacients, entre els quals els relacionats amb el confort de les dependències i, en especial, de les habitacions. La informació que obtinguda dels usuaris va passar a proporcionar dades molt rellevants sobre quins eren els àmbits que cal millorar. 

Un canal gratuït de vídeo, experiència pionera en els hospitals públics catalans, es va orientar a donar informació als pacients ingressats al centre. 

Encara el 1994, l'Hospital va participar en el Projecte Aura, destinat a la integració laboral de persones amb disminucions sensorials provocades per la síndrome de Down, i es van incorporar dues persones a la Unitat d'Hostaleria.

També es va col.laborar en el programa esportiu Hospisport per a discapacitats físics, que va servir perquè un treballador d'Hostaleria, el Sr. Roger Devesa, aconseguís dues medalles, una d'or i una de plata, als jocs internacionals Special Olympics, celebrats a New Heaven (Connecticut, EUA) l'estiu de 1995. 

PujarLa recerca, una línia de futur


El foment de la investigació a l'HUB va tenir la seva expressió més innovadora en la Unitat Mixta del FISS. Es tractava d'una unitat que es beneficiava de destacats antecedents com ara la Comissió d'Investigació, la Unitat de Recerca Experimental i la Subdirecció de Docència i Recerca, i d'una situació favorable emmarcada per l'actuació de la Fundació August Pi i Sunyer en investigació biomèdica i pels acords amb la Universitat de Barcelona.

L'ampliació del Campus de Bellvitge havia generat un augment de l'activitat investigadora, fet que reclamava l'elaboració d'un nou organigrama per racionalitzar els recursos i facilitar la interacció i multidisciplinarietat de grups.

Aquest nou model s'ajustava al proposat pel FISS, seguit per la majoria de grups d'investigació sanitària de l'Estat. L'Hospital Universitari de Bellvitge comptava amb els tres tipus d'unitats que proposa el FISS: la Unitat Clinicoepidemiològica com a unitat bàsica de qualsevol hospital, la Unitat Clinicoexperimental i la Unitat Mixta, que englobava les dues anteriors i que estava formada pels grups de recerca del mateix hospital, més grups d'altres institucions que hi estaven associats.

L'HUB col·laborava amb l'Institut de Recerca Oncològica (IRO) i la Universitat de Barcelona, i ja comptava amb les principals línies d'investigació que se seguien als Estats Units o a la Unió Europea. El 1993, l’Hospital es va acreditar com a Unitat Mixta d'Investigació en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i la Universitat de Barcelona.
Totes les institucions que d'una o altra manera participaven en tasques investigadores en el marc del Campus de Bellvitge (ICS, HUB, UB, ICO i IRO) van constituir una Comissió Mixta com a òrgan de coordinació que potenciava la investigació en les Ciències de la Salut, optimitzava els recursos humans i materials, coordinava les diferents unitats d'investigació i afavoria vocacions investigadores amb una projecció de conjunt.

L'activitat investigadora tenia un fidel reflex en l'elevat nombre de publicacions científiques en què participaven els professionals. En aquest àmbit destacaven especialment les publicacions sobre temes de neurociències i cirurgia.

La producció científica es va multiplicar gairebé per quatre des del 1992 fins al 1997. L'HUB s’havia convertit en el primer centre sanitari d'Espanya en publicacions de ciències de laboratori i neurociències i el quart en matèria de cirurgia.

Pujar