Sou a: Portada > Docència > ceic fem

Docència i recerca

Què fem

El Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge duu a terme les funcions atorgades per la legislació vigent (Decret 406/2006 del Departament de Salut, RD 1090/2015 i d’altres normatives que li siguin d’aplicació), com també aquelles tasques que, en el marc de les seves competències, li siguin delegades per la direcció de l’Hospital i la Gerència Territorial Metropolitana Sud.

Entre aquestes funcions, hi destaquen:

  • Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics amb medicaments i/o productes sanitaris, com a Comitè d’Ètica d’Investigació de Medicaments (CEIm).
  • Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes de recerca que impliquen l’ús de procediments invasius.
  • Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis postautorització observacionals amb medicaments, altres estudis observacionals i projectes de recerca que impliquen l’ús de mostres biològiques d’origen humà.
  • Seguiment periòdic –com a mínim un cop l’any– de la situació dels diferents projectes de recerca prèviament aprovats, tant pel que fa a les modificacions substancials presentades com a la nova informació de seguretat apareguda (informes ad hoc, informes de seguretat anual, etc.)
  • Assessorament ètic i legal a investigadors i altres agents implicats en investigacions biomèdiques pertanyents a l’àmbit d’actuació del CEIC.
  • Actuació com a comitè ètic assessor extern del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL.
  • Certificació formal de la participació d’investigadors en projectes d’investigació biomèdica avaluats pel Comitè.
  • Assessorament a la gerència, direcció de centre i altres agents de les institucions pertanyents a l’àmbit d’actuació del CEIC, sobre temes d’interès general relacionats amb la seva activitat.
  • Col·laboració en el manteniment del mòdul d’assaigs clínics del programa SAP Assistencial.
  • Participació en activitats docents en institucions pertanyents al seu àmbit d’actuació o alienes a aquest.