Carregant

Show info

Què fem

 

 

El Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge duu a terme les funcions atorgades per la legislació vigent (Decret 406/2006 del Departament de Salut, RD 1090/2015 i d’altres normatives que li siguin d’aplicació), com també aquelles tasques que, en el marc de les seves competències, li siguin delegades per la direcció de l’Hospital i la Gerència Territorial Metropolitana Sud.

Entre aquestes funcions, hi destaquen:

Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics amb medicaments i/o productes sanitaris, com a Comitè d’Ètica d’Investigació de Medicaments (CEIm).

Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes de recerca que impliquen l’ús de procediments invasius.

Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis postautorització observacionals amb medicaments, altres estudis observacionals i projectes de recerca que impliquen l’ús de mostres biològiques d’origen humà.

Seguiment periòdic –com a mínim un cop l’any– de la situació dels diferents projectes de recerca prèviament aprovats, tant pel que fa a les modificacions substancials presentades com a la nova informació de seguretat apareguda (informes ad hoc, informes de seguretat anual, etc.)

Assessorament ètic i legal a investigadors i altres agents implicats en investigacions biomèdiques pertanyents a l’àmbit d’actuació del CEIC.

Actuació com a comitè ètic assessor extern del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL.

Certificació formal de la participació d'investigadors en projectes de recerca biomèdica avaluades pel Comitè.

Assessorament a la gerència, direcció de centre i altres agents de les institucions pertanyents a l’àmbit d’actuació del CEIC, sobre temes d’interès general relacionats amb la seva activitat.

Col·laboració en el manteniment del mòdul d’assaigs clínics del programa SAP Assistencial.

Participació en activitats docents en institucions pertanyents al seu àmbit d’actuació o alienes a aquest.